Oddział Psychiatryczny

mieści się w Pawilonie VII, działa całą dobę

 
Ordynator - lek. med. Katarzyna Buryan-Marosz

Z-ca Ordynatora - lek. Joanna Niwińska-Janeczek

 

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Elżbieta Wraga-Olszar

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej - mgr Anna Karczmarz
 

Telefon: centrala  33/ 854 92 00

Dyżurka lekarzy - wew. 471, 473

Dyżurka pielęgniarek - wew. 474, 475

 

Personel oddziału
Lek. Katarzyna Buryan-Marosz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamiczne.

Lekarze:

lek. med. Justyna Bal - specjalista psychiatra

lek. med.  Zbigniew Cyran - specjalista psychiatra,

lek. med.  Sebastian Gwiazda - rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii,

lek. med.  Joanna Niwińska-Janeczek - specjalista psychiatra

lek. Kamila Spandel-Rutkiewicz - rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii

lek. Aleksandra Majewska-Tessar - rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Psycholodzy:

mgr Dallal Mustafa - psychoterapeuta

mgr Weronika Krzempek - psycholog, seksuolog

mgr Anna Kanik

.

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Wraga-Olszar absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, ukończony kurs z terapii systemowej rodzin.


Terapeuci:
mgr Magdalena Szwenda absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Dwuletnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii,
mgr Aleksandra Grzyb - muzykoterapeuta, absolwentka Wydziału Muzycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
mgr Irena Fluder-Kudzia - arteterapeuta, absolwentka Wydziału Terapii Zajęciowej Medycznego Studium Zawodowego w Branicach, licencjat terapii pedagogicznej i asystent osoby niepełnosprawnej, absolwentka Pedagogiki Społecznej i Socjoterapii - Unwiersytet Śląski filia w Cieszynie,

Aneta Czudek - licencjat terapii zajęciowej, absolwentka AWF Kraków. 

W oddziale pracuje 21 pielęgniarek, które podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach. Aktualnie pracuje 6 sanitariuszy oraz 5 salowych.

Charakterystyka oddziału
Oddział nastawiony jest na diagnostykę i leczenie pacjentów z rozpoznaniem:
Schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych,
Zaburzeń afektywnych,
Zaburzeń nerwicowych,
Zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
Zaburzeń osobowości,
Zaburzeń organicznych z nakładającymi się psychozami i zaburzeniami zachowania Oddział funkcjonuje w oparciu o zasady społeczności terapeutycznej. 

Poprawę zdrowia uzyskuje się przez leczenie farmakologiczne i równorzędnie stosowane metody pozabiologiczne: 
społeczność terapeutyczna,
psychoedukacja - grupa dla pacjentów z rozpoznaniem psychozy i grupa dla pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych,
indywidualna terapia podtrzymująca,
interwencje kryzysowe,
terapia zajęciowa,
artoterapia,
muzykoterapia,
relaksacja,
spacery,
rekreacja,
wyjścia do miasta.

Ponadto w oddziale stosowana jest:
sejsmoterapia,
detoksykacja alkoholowa pacjentów przed przyjęciem do ośrodka odwykowego,
motywowanie pacjentów uzależnionych do dalszej terapii.

W oddziale pacjent może uzyskać pomoc pracownika socjalnego: formalności związane ze skierowanie do DPS-u, sprawy rentowe, pomoc w uzyskaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, załatwianie bieżących spraw socjalnych i bytowych pacjentów.

W trakcie leczenia psychiatrycznego, jeżeli są wskazania, pacjenci są konsultowani przez innych lekarzy specjalistów. Oddział dysponuje pełnym zapleczem diagnostyki laboratoryjnej i pracownianej. Z każdym pacjentem indywidualnie omawiane są metody i efekty leczenia, a przed wypisaniem z oddziału wskazania do dalszej terapii. Oddział znajduje się na Liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących staże kierunkowe z dziedziny psychiatrii.

Liczba miejsc szkoleniowych:
4 w ramach specjalizacji z psychiatrii: staż kierunkowy podstawowy - szpitalny,
6 miejsc w ramach specjalizacji z psychiatrii: staż kierunkowy podstawowy - poradniany,
4 miejsca w ramach specjalizacji z psychiatrii: staż kierunkowy - psychiatria konsultacyjna,
4 miejsca w ramach specjalizacji: inne specjalności.


Plany na najbliższą przyszłość
otwarcie Oddziału Leczenia Środowiskowego,
zorganizowanie grupy edukacyjno-wsparciowej dla rodzin pacjentów.

Historia oddziału.

W grudniu 1990 roku, w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, został oddany do użytku Pawilon Łóżkowy. Po przeprowadzce oddziałów do tego budynku pozostało kilka wolnych kubatur. Ówczesny dyrektor Maciej Krzanowski, widział konieczność utworzenia oddziału psychiatrycznego w Cieszynie. Choroby psychiczne są przewlekłe, z okresami zaostrzeń. Rodzina chorego ciągle staje przed trudnymi do rozwiązania problemami. Szpital w Rybniku, nie dość że był odległy to i z niezbyt komfortowymi warunkami pobytu. Kiedy zachodziła pilna potrzeba hospitalizacji, dojazd do niego stawał się dla rodzin pacjenta bardzo uciążliwy. W roku 1992, Dyrektor Krzanowski podjął decyzję o wykorzystaniu Pawilonu VII dla potrzeb psychiatrii. Umieszczenie oddziału psychiatrycznego w szpitalu wielooddziałowym było zgodne ze światowymi tendencjami, z ogromnymi możliwościami korzystania z doświadczeń innych specjalności, co zapewniało ciągłość opieki nad pacjentem, a także całkowitą niezależność opieki psychiatrycznej dla wyodrębnionego terenu. Pozwalało także na zintegrowanie lecznictwa ambulatoryjnego ze stacjonarnym. Działalność w strukturze oddziału przy szpitalu ogólnym dawało także możliwość rozwoju różnych form oddziaływań pozabiologicznych czyli prowadzenie treningów społecznych, muzykoterapia, zajęcia ruchowe itd.

Po wielu perypetiach wniosek o utworzenie oddziału psychiatrycznego został pozytywnie zaopiniowany przez Lekarza Wojewódzkiego jak i Ministerstwo Zdrowia. Pozyskano środki na adaptację pawilonu, ale warunkiem było uruchomienie oddziału w terminie do 01.01.1993 roku. Oczywiście, nie było to możliwe i dlatego podjęto decyzję o uruchomieniu tymczasowego oddziału psychiatrycznego w pawilonie VI. Oficjalnie oddział psychiatryczny rozpoczął działalność 15.03.1993 r. Nadzór nad całością sprawowała lek.med. Grażyna Dzierżek przy pomocy pielęgniarki oddziałowej Anny Kowalik. Chorym oszczędzono niedogodności związanych z dojazdem do Rybnika, w pawilonie VI przygotowano 30 miejsc dla pacjentów.

W roku 1994, w związku z brakiem środków, zawieszono prace remontowe  pawilonu VII, co zmusiło dr Dzierżek do poszerzenia działalności w lecznictwie ambulatoryjnym bez dodatkowych nakładów. W poradni zdrowia psychicznego przyjmowali wówczas lekarze: Wiesław Szmeja, Jerzy Jędrzejowski, psycholodzy Bożena Pochaba, Barbara Gąsiorowska, Elżbieta Jędrzejowska, pedagodzy i logopedzi: Ewa Dębiniok, Katarzyna Węglorz-Makuch i Maria Wapiennik. Również w Ustroniu i Skoczowie funkcjonowały poradnie zdrowia psychicznego, w których pracowali lekarze: Jacek Niwiński i Katarzyna Buryan-Marosz.

Na przełomie lat 1995/1996  udało się zagospodarować parter i przyziemie pawilonu VII, gdzie rozpoczął pracę Oddział Psychiatryczny. Docelowo przewidziano 5o łóżek w czterokondygnacyjnym budynku. Na dwóch piętrach zaplanowano sale chorych, w przyziemiu izbę przyjęć, archiwum, pracownię zajęciową, a na trzeciej kondygnacji salę do psychoterapii, gabinet lekarski nocny, gabinet psychologa i gabinet pielęgniarki oddziałowej oraz salę do arteterapii. Oddział dysponuje dwoma odrębnymi jadalniami dla pacjentów z aneksami kuchennymi. Pokoje dla chorych są dwu- lub czteroosobowe, wyposażone w umywalki, bez osobnych węzłów sanitarnych, węzły sanitarne są wspólne dla wszystkich pokoi, łazienki z prysznicami i wanna. Na każdym odcinku znajdują się jednoosobowe sale obserwacyjne, świetlice dla chorych wyposażone w odbiorniki telewizyjne, stół do tenisa stołowego. Pacjenci mają do dyspozycji aparat telefoniczny w oddziale do odbioru rozmów z zewnątrz i aparat telefoniczny w przyziemiu. Oddział jest koedukacyjny. O ostatecznym zakończeniu remontu pawilonu VII poinformowano  11.02.1998 roku, podczas konferencji poświęconej psychiatrii.  

Pomiędzy oddziałem i poradnią istniała jednak luka. Dla wielu pacjentów leczenie w oddziale zamkniętym było zbyt trudne do zaakceptowania, za późno tam trafiali i zbyt wcześnie (na własne żądanie) opuszczali, co prowadziło do częstych rehospitalizacji. Po okresie intensywnej farmakoterapii i ustąpieniu ostrych objawów choroby przychodzi czas na szeroko pojmowaną rehabilitację psychiatryczną, dzięki której chory jest przygotowywany do samodzielności. Pacjent świadomie dokonuje wyboru uczestnictwa w zajęciach.

W pierwszych dniach października 2000 roku została uruchomiona nowa jednostka – Pododdział Psychiatryczny Dzienny. Zaistniała możliwość zintegrowania opieki psychiatrycznej jaką zapewnia oddział, na który trafia pacjent przy zaostrzeniu choroby oraz poradni, w których pozostaje w wieloletnim leczeniu podtrzymującym, gdy objawy choroby ustępują lub ich natężenie ulega zmniejszeniu. Istnienie pododdziału dziennego pozwoliło skrócić czas pobytu w oddziale całodobowym a także utrwalać uzyskane tam efekty poprawy.  Istniała również możliwość, że pacjenci mogli trafić na ten pododdział z pominięciem całodobowego. Pododdział czynny był w godzinach od 7.00 do 15.00. Pacjenci otrzymywali posiłek i leki, a także uczestniczyli w różnych zajęciach terapeutycznych. Nadzór nad całością sprawowała ordynator Grażyna Dzierżek, a kierownikiem pododdziału psychiatrycznego była mgr Elżbieta Jędrzejowska, którą zastąpił (w późniejszym czasie) lek.med. Krystyn Czerniejewski. Pododdział Psychiatryczny pracował aż do lipca 2006 roku, kiedy to jego działalność została zawieszona  z powodu braku odpowiedniej kadry medycznej. Z dniem 1 marca 2009 r. praca pododdziału została wznowiona, a jego kierownikiem został lek. med. Andrzej Kłoda. W tym momencie, decyzją Dyrekcji ZZOZ w Cieszynie, pododdział został przekształcony i wyodrębny Dzienny Oddział Psychiatryczny.

Po odejściu na emeryturę  lek.med. Grażyny Dzierżek, ordynatorem Oddziału  Psychiatrycznego została mianowana  lek.med. Katarzyna Buryan-Marosz                                                                                            

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top